Ба­бак на ім’я Тим­ко-тре­тій, від­по­від­но до тра­ди­ції «дня ба­ба­ка», дав свій «прог­ноз» що­до то­го, якою бу­де цього ро­ку вес­на. 

Сьогод­ні, 2 лю­то­го, ко­ли його діс­та­ли з його хат­ки на бі­ос­танції Хар­ківсь­ко­го на­ці­ональ­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ка­ра­зі­на в се­лі Гай­да­ри Змі­ївсь­ко­го району Хар­ківсь­кої об­ласті, він «не по­ба­чив сво­єї ті­ні» че­рез пох­му­ру по­го­ду. Це має оз­на­ча­ти ран­ню вес­ну.

На­дія То­карсь­ка, яка під­три­мує тра­ди­цію «дня ба­ба­ка» на бі­ос­танції, вит­лу­ма­чи­ла цей «прог­ноз» так:

«Вес­на вже нас­тає. Вес­на бу­де ран­ня, але це не оз­на­чає, що че­рез тиж­день­-два, а тре­ба трош­ки по­че­ка­ти. А че­рез шість тиж­нів бу­де теп­ло».

Як жар­ту­ють пра­ців­ни­ки бі­ос­танції, прог­но­зи ба­ба­ка точ­ні — але на прак­ти­ці по­го­да їх не зав­жди дот­ри­му­єть­ся.

Іще од­на жар­тівли­ва тра­ди­ція — «прог­ноз» ба­ба­ка на якусь ак­ту­аль­ну те­му ро­ку. Ни­ні Тим­ко­ві-третьому зап­ро­по­ну­ва­ли об­ра­ти най­ефек­тивні­ший спо­сіб лі­ку­ван­ня від ко­ро­на­ві­ру­су се­ред пред­ме­тів, що сим­во­лі­зу­ва­ли спорт (іг­рашко­ве спор­тивне зна­ряд­дя), здо­ро­ве хар­чу­ван­ня (фрук­ти), по­си­лен­ня іму­ні­те­ту (са­ло з час­ни­ком), вак­ци­ну, «по­літ на Марс» (іг­рашко­ва ра­ке­та) і вит­римку (фі­гур­ка «по­че­ку­на»). Ба­бак із трьох спроб об­рав «спорт» і дві­чі «вит­римку».

На бі­ос­танції ХНУ «день ба­ба­ка» влаш­то­ву­ють із 2004 ро­ку. До Тим­ка-третього прог­но­зи про вес­ну да­ва­ли його бать­ко і дід, Тим­ки дру­гий і пер­ший.

Прик­ме­та ствер­джує, що ко­ли ба­бак, ви­ліз­ши з хат­ки, по­ба­чить свою тінь (тоб­то ко­ли цього дня зран­ку над­во­рі бу­де со­няч­но), то вес­на бу­де пізньою. Як­що він не по­ба­чить влас­ної ті­ні, тоб­то, бу­де пох­му­ра по­го­да, то це оз­на­чає швид­ке нас­тання вес­ни.

Ба­ба­ки з бі­ос­танції на Хар­ківщи­ні «ві­щу­ють вес­ну» за аме­ри­кансь­кою тра­ди­ці­єю 2 лю­то­го. Тра­ди­ція «дня ба­ба­ка» чи схо­жа до неї цього дня, на Стрі­тен­ня Гос­поднє за гри­го­рі­ансь­ким ка­лен­да­рем, іс­нує ще в кіль­кох кра­їнах.

За матеріалами РадіоСвобода

 

if facebook 834722   if youtube 834723   if twitter 834708

Оголошення

Погода

Погода